انجمن علمی الکترومغناطیس مهندسی (اعلام) ایران- کمیته ی روابط عمومی
کمیته ی روابط عمومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مسئولیت این کمیته بر عهده ی خانم رامین می باشد

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی الکترومغناطیس مهندسی (اعلام) ایران:
http://isseem.ir/find.php?item=1.102.21.fa
برگشت به اصل مطلب