انجمن علمی الکترومغناطیس مهندسی (اعلام) ایران- کنفرانس های برگزار شده
اولین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
* اولین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران : 5 و 6 دیماه 1391 در دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم وصنعت ایران برگزار شد .
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی الکترومغناطیس مهندسی (اعلام) ایران:
http://isseem.ir/find.php?item=1.58.13.fa
برگشت به اصل مطلب