انجمن علمی الکترومغناطیس مهندسی (اعلام) ایران- اخبار پایگاه
کارگاه‌های آموزشی سومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
شرکت کنندگان محترم کارگاه های سومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران، لطفا جهت دریافت گواهی شرکت در کارگاه ها  ( گواهی IEEE)، به دبیرخانه کنفرانس مراجعه نمایید . 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی الکترومغناطیس مهندسی (اعلام) ایران:
http://isseem.ir/find.php?item=1.61.29.fa
برگشت به اصل مطلب